Competència general.

Aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Durada i horari

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
Tot el cicle es pot realitzar en horari de matí (de 8h a 14'30h) o de tarda (de 15'30h a 22h). Aquest cicle també és possible realitzar-lo en modalitat de dual.

Relació móduls/crèdits.

Avís : Estem en procés d'aplicació dels nous currículums i alguna informació pot no estar del tot actualitzada

Unitats formatives de DAM

Aprendrem a implantar diferents sistemes operatius, configurar-los i administrar-los amb l’ajuda o sense de programari específic. El temari és ampli. Coneixarem què són els perfils, comptes, permisos, dominis, LDAP, llicències, actualitzacions, virtualització, entre d’altres.

S’imparteixen coneixements de disseny de bases de dades, creació de les estructures per emmagatzemar les dades i la manipulació d’aquestes en llenguatge SQL. També assolirem conceptes de gestió d’usuaris, programació de bases de dades i bases de dades objecte-relacionals. Els programaris utilitzats són MySQL i Oracle.

Aquest mòdul suposa el primer contacte amb la programació on veurem tots els conceptes bàsics i comuns a qualsevol llenguatge de programació; variables, funcions, estructures bucles, objectes, etc. En definitiva, a dissenyar algoritmes d’una forma sistemàtica i estructurada amb tots el recursos necessaris, per implantar-los posteriorment amb diferents llenguatges de programació com Pascal i C.

Apendrem a implementar documents XML ben formats, a generar els documents DTD o Schema per fer la seva validació, i s’estudia el llenguatge XML més utilitzat que és XHTML, amb format delegat a CSS, per finalment actualitzar-ho amb HTML5 i CSS3. A continuació s’aprèn a fer selecció de parts del document XML amb XPATH, a fer transformacions amb XSLT, a fer consultes de BBDD natives amb XQuery, i la sindicació de continguts amb RSS. Finalment s’estudien els conceptes generals sobre ERP, i el seu ús sobre simuladors on-line. El programari són els navegadors WEB habituals (IE, Firefox, Chrome), l’IDE XML Copy Editor, el SGBD XQuery BaseX i el ERP OpenBravo.

Aquest mòdul professional pretèn introduir a l’alumne a tota la documentació que s’ha de desenvolupar per realitzar l’anàlisi i disseny d’una aplicació informàtica amb el model estàndar UML, especialment diiagrames de classes, diagrames de casos d’ús, diagrames de seqüència i diagrames d’activitats. Per altra banda, també es treballaran entorns de desenvolupament com Visual Studio o NetBeans.

S’apliquen els coneixements adquirits principalment al mòdul de base de dades i al del programació per utilitzar-los conjuntament per fer aplicacions.Les eines que es fan servir són bàsicament JAVA, MySQL, així com eXist per a bases de dades natives amb XML i Hibernate.

En aquest modul, aprenem a desenvolupar interficies grafiques per a dispositius mobils per a la plataforma Android.

S’ aprendrà a programar els dispositius mòbils amb sistema operatiu Android. També, coneixerem les possibiliats multimèdia, imatge, so i vídeo d’aquests dispositius.

S’aprendrà el concepte de programació concurrent, i aprenem a crear aplicacions client-servidor multi fil amb Java.

S’aprén una visió general dels sistemes de gestió empresarial, ERP i CRM. S’instal·laran i configuraran distints ERP del mercat i s’apendrà a programar mòduls de l’ERP de codi obert OpenERP.

Treballarem el procés de recerca de feina així com els drets i les obligacions dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura amb les relacions amb la resta de membres dels grup de treball. Una segona part del mòdul ens ajudarà a assolir coneixements de prevenció de riscos laborals, estudiant els factors de risc en l’activitat pròpia del cicle.

Estudiarem tots els conceptes relacionats amb l’emprenedoria i la iniciativa dels emprenedors, des de la idea per a un projecte empresarial fins a la realització d’aquest. Estem segurs que assolirem tots els coneixements per a la realització d’un projecte empresarial en l’activitat en què estan estudiant.

Desenvolupament d'un projecte que reculli els coneixements adquirits en tots els mòduls del cicle

Aquest mòdul és realitza fora del centre, en concret en una empresa o entitat que ofereix a l’alumnat formació en l’àmbit laboral relacionat amb el desenvolupament i implantació d’aplicacions multiplataforma.

Sortides professionals

Tècnic/a en desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negocis.
Tècnic/a en desenvolupament d'aplicacions de propòsit general.
Tècnic/a en desenvolupament en l'àmbit d'entreteniment i la informàtica mòbil.

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h