Competència general.

Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor, garantint-ne l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigits pels estàndards establerts.

Durada i horari

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h en un centre educatiu i 383 h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.
El primer curs del cicle es realitza en horari de matí (de 8h a 14'30h) i el segon curs en horari de tarda (de 15'30h a 22h). Aquest cicle també és possible realitzar-lo en modalitat de dual.

Relació de móduls/crèdits.

Avís : Estem en procés d'aplicació dels nous currículums i alguna informació pot no estar del tot actualitzada

Unitats formatives de DAW

 

Aprendrem a implantar diferents sistemes operatius, configurar-los i administrar-los amb l’ajuda o sense de programari específic. El temari és ampli. Coneixarem què són els perfils, comptes, permisos, dominis, LDAP, llicències, actualitzacions, virtualització, entre d’altres.

S’imparteixen coneixements de disseny de bases de dades, creació de les estructures per emmagatzemar les dades i la manipulació d’aquestes en llenguatge SQL. També assolirem conceptes de gestió d’usuaris, programació de bases de dades i bases de dades objecte-relacionals. Els programaris utilitzats són MySQL i Oracle.

Aquest mòdul suposa el primer contacte amb la programació on veurem tots els conceptes bàsics i comuns a qualsevol llenguatge de programació; variables, funcions, estructures bucles, objectes, etc. En definitiva, a dissenyar algoritmes d’una forma sistemàtica i estructurada amb tots el recursos necessaris, per implantar-los posteriorment amb diferents llenguatges de programació.

Apendrem a implementar documents XML ben formats, a generar els documents DTD o Schema per fer la seva validació, i s’estudia el llenguatge XML més utilitzat que és XHTML, amb format delegat a CSS, per finalment actualitzar-ho amb HTML5 i CSS3. A continuació s’aprèn a fer selecció de parts del document XML amb XPATH, a fer transformacions amb XSLT, a fer consultes de BBDD natives amb XQuery, i la sindicació de continguts amb RSS. Finalment s’estudien els conceptes generals sobre ERP, i el seu ús sobre simuladors on-line. El programari són els navegadors WEB habituals (IE, Firefox, Chrome), l’IDE XML Copy Editor, el SGBD XQuery BaseX i el ERP OpenBravo.

Aquest mòdul professional pretèn introduir a l’alumne a tota la documentació que s’ha de desenvolupar per realitzar l’anàlisi i disseny d’una aplicació informàtica amb el model estàndar UML. Especialment Diagrama de classes, diagrames de casos d’ús, diagrames de seqüència i diagrames d’activitats. Per altra banda, també es treballaran entorns de desenvolupament com Visual Studio o NetBeans.

En aquest mòdul aprendrem a desenvolupar aplicacions web des de l’entorn del client. Per això utilitzarem JavaScript, DOM, AJAX i JQuery.

En aquest mòdul aprendrem a desenvolupar aplicacions web des de l’entorn del servidor. Per això utilitzarem el llenguatge PHP.

Assignatura que toca distints aspectes del món dels servidors web. Al mòdul es treballaran els servidors web més coneguts, els protocols HTTP i FTP, servidors d’aplicacions (servlets i JSP), ldap, DNS i sistemes de control de versions.

Un dels aspectes principals de l’èxit o fracàs d’un portal web és l’experiencia de l’usuari qui interactua amb ell, i que determina la fidelització a determinats serveis prestats mitjançant la web. En aquest mòdul des de un punt de vista teòric-pràctic estudiem quins aspectes perceptius intervenen, com afegir funcionalitats al disseny i com fer els 'sites' més accesibles i usables.

Treballarem el procés de recerca de feina així com els drets i les obligacions dels treballadors per compte d’altri i totes les situacions en què es pot trobar un treballador en la seva relació laboral, tenint especial cura amb les relacions amb la resta de membres dels grup de treball. Una segona part del mòdul ens ajudarà a assolir coneixements de prevenció de riscos laborals, estudiant els factors de risc en l’activitat pròpia del cicle.

Estudiarem tots els conceptes relacionats amb l’emprenedoria i la iniciativa dels emprenedors, des de la idea per a un projecte empresarial fins a la realització d’aquest. Estem segurs que assolirem tots els coneixements per a la realització d’un projecte empresarial en l’activitat en què estan estudiant.

En aquest mòdul l’alumnat ha de desenvolupar una aplicació web utilitzant tots els coneixements adquirits al llarg del cicle.

Aquest mòdul és realitza fora del centre, en concret en una empresa o entitat que ofereix a l’alumnat formació en l’àmbit laboral relacionat amb el desenvolupament, implantació i manteniment d’aplicacions web.

Sortides professionals

Tècnic en programació web.
Tècnic en desenvolupament d'aplicacions en entorns web.
Desenvolupador d’aplicacions web en diversos àmbits, com ara la gestió empresarial i de negoci, relacions amb els clients, educació, oci i entreteniment.
Suport tècnic d’aplicacions desenvolupades i implantades en entorns intranet, extranet i Internet.
Implantació i adaptació de sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb els clients.
Webmaster.
Community manager.
Social Media.
Tècnic en analítica web.
Responsable de projectes TIC.
Tècnic en optimització i posicionament web.

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h