CFGB Informàtica d'oficina


 >>> Reunió informativa alumnat nou: 5 de setembre 10:00 h <<<

Presentació de la reunió

Inici de les classes: 6 de setembre

Horari 6 i 7 de setembre: de 09:00 h a 13:00 h


Calendari de preinscripció i matrícula

Trobareu tota la informació oficial en aquest enllaç

La informació que mostrem a la nostra web és un extracte

Presentació de sol.licituds

La sol·licitud de preinscripció es formalitza utilitzant el formulari disponible a la web preinscripcio.gencat.cat i es presenta al centre demanat, acompanyada de la documentació acreditativa dins del termini indicat. Es pot presentar una sol·licitud per centre demanat i això no implica duplicitat

Dates del procés de preinscripció

 

Fases del procés 

Dates i terminis

Llistats i observacions
Publicació de l'oferta inicial

12 de maig de 2023

Primer: 14 places

Segon: 6 places 

Perìode de presentació de sol.licituds

Del 16 de maig al 25 de maig. Ambdós inclosos.

Termini exhaurit 
LLista provisional de sol.licituds d'admeses i excloses 31 de maig de 2023  31/05/23 - Baremació provisional (Manca confirmació de dades)
Termini de reclamacions de l'1 al 7 de juny de 2023   Termini exhaurit
Sorteig número desempat 8 de juny de 2023 En un sorteig realitzat al centre el número de desempat obtingut ha estat el 23. En cas d'empat, els admesos s'agafaran partint d'aquest número de registre de preinscripció
LLista definitiva de sol.licituds d'admeses i excloses 9 de juny de 2023

 

14/06/23 - Admesos i llista d'espera 
Publicació de l'oferta final 13 de juny de 2023
Publicació de la relació d'admesos i llista d'espera 14 de juny de 2023

 

Fase de confirmació i matrícula 

Tant la confirmació com la matrícula són presencials

Del 15 al 21 de juny de 2023

Matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça i confirmació de l'alumnat que ha assistit al centre el curs 22/23

Full de confirmació de matrícula per alumnat que ja hagi assistit al grau bàsic el curs 22/23

 

 

 


 

 

 


 

 


 

Participants i sol.licituds

Cal que presentin la sol·licitud de preinscripció les persones que volen cursar un cicle de formació professional de grau bàsic encara que cursin altres ensenyaments al mateix centre.
Poden accedir a aquests ensenyaments les persones que compleixin tots els requisits d'accés que estableix la normativa corresponent.:

  • Tenir quinze anys complerts o complir-los durant l'any natural en el qual s'accedeix al cicle formatiu.
  • Haver cursat tercer curs d'educació secundària obligatòria. Excepcionalment, s'hi pot accedir després de haver cursat el segon curs.
  • Haver rebut, el Consell orientador, una recomanació de l'equip docent d'educació secundària obligatòria en aquest sentit.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza utilitzant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Educació i es presenta al centre demanat, acompanyada de la documentació acreditativa, dins el termini indicat. Es pot presentar una sol·licitud per centre demanat i això no implica duplicitat

Més informació 

Documentació acreditativa i criteris de prioritat

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent:

  • L'original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
  • L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen. De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat i el llibre de família del país d'origen. 
  • L'original i una còpia del document de consell orientador en què es recull la proposta de l'equip docent

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari de preinscripció i matrícula.
Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.
Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en procés de preinscripció no se'ls hagi assignat cap plaça, tot respectant la puntuació obtinguda en el procés de preinscripció

Més informació 

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h