Descripció i termini

A partir de l’1 de gener del 2024, els alumnes que fan pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en els programes de formació han d'estar donats d'alta a la Seguretat Social i cotitzar durant el període que duren aquestes pràctiques. ​Aquesta mesura afecta l'alumnat que:

 

El responsable de la cotització de les pràctiques formatives no remunerades

Correspon a l'empresa, institució o entitat on l’alumnat desenvolupa les pràctiques el compliment de les obligacions de seguretat social, excepte que l'acord formatiu reculli que aquestes obligacions correspondran al centre de formació responsable de l'oferta formativa (article 212 del Reial decret l​lei 5/2023).

En el cas d'alumnes que facin l'FCT en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, matriculats en centres públics de titularitat del Departament d’Educació, els serveis centrals del Departament d’Educació assumeix i centralitza la gestió i la cotització de les pràctiques no remunerades en centres de treball. 

En determinades circumstàncies​, el Departament d’Educació podria acordar amb el centre de treball assumir les obligacions davant la Seguretat Social. Aquests altres supòsits comunicaran a mesura que es disposi de la informació.​​

 

Preguntes més freqüents: quota, responsable de cotització, liquidacions...

​La cotització és compatible amb altres situacions d’alta i/o protecció social com l’atur?

Depèn de l’entitat responsable de la prestació.

Els alumnes que fan les pràctiques formatives es poden incloure en els règims especials de la Seguretat Social?

No, estan incloses en el règim general de la Seguretat Social, excepte que la pràctica o formació es faci a bord d'embarcacions i les cotitzacions siguin assumides per aquestes. En aquest cas, la inclusió es produiria en el règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Què necessita l’empresa o entitat responsable pel que fa a les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS)?

L'​empresa o entitat ha de sol·licitar a la Tresoreria, si no el té, l'assignació d'u​n codi de compte de cotització específic amb TRL 993 per a l'alumnat de pràctiques d’FP.

Què ha de comunicar l'empresa o entitat responsable a la TGSS?

Les dades següents: ​​

 • altes,
 • baixes,
 • cotitzacions, i 
 • liquidacions trimestrals.

Concretament, per a les cotitzacions trimestrals, ha de comunicar:

 • els dies efectius de pràctiques;
 • els dies previstos de pràctiques, en el cas de: 
  • situacions d'incapacitat temporal derivada de les contingències professionals,
  • naixement i la cura de menor,
  • risc durant l'embaràs o la lactància natural. 
 • la no realització de pràctiques formatives en un determinat mes.

Quan s’han de comunicar altes, baixes i liquidacions a la TGSS?

El termini per comunicar a la TGSS les altes i baixes és de 10 dies naturals des de l'inici o la finalització de les pràctiques.

Quan s’han de trametre les liquidacions?

Les liquidacions s'han de fer el mes següent al trimestre natural.

Quina serà la quota?

Un cop aplicada la bonificació, la quota serà 0,41 € per dia en què s’hagin fet pràctiques formatives, aproximadament. Els càlculs són el resultat de les cotitzacions als contractes formatius i a les beques per al 2023. Cal esperar els propers pressupostos generals de l’Estat.

En què consistirà?

En una quota empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comunes i per contingències professionals:

 • S'aplica una reducció del 95 % en la cotització per contingències comunes, com estableix l'article 20 de la Llei general de la Seguretat Social, excepte en els casos previstos en l'apartat 1.
 • Recollirà l'exclusió de la cobertura de la incapacitat temporal derivada de les contingències comunes.

Quina serà​ la base de cotització?

La base de cotització mensual aplicable als efectes de prestacions serà el resultat de multiplicar la base mínima de cotització vigent en cada moment respecte del grup de cotització 8, pel nombre de dies de pràctiques formatives fetes en el mes natural amb el límit, en tot cas, de l'import de la base mínima de cotització mensual corresponent al grup de cotització 7.

 

Normativa

Disposició addicional 52 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, sobre inclusió al sistema de la Seguretat Social d'alumnes que faci pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació professional i universitària, de conformitat amb el que estableix l'article 212 del Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny.

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h