Estratègia Digital


 INDEX

 1. Diagnosi
 2. Objectius
 3. Planificació i seguiment. Fitxes s'activitats
  1. Impulsar espais de trobada per compartir metodologíes
  2. Explotació de la tecnologia
  3. Comunicació entre alumnes
  4. Defensa del projecte utilitzant les TIC
  5. Relació amb l'entorn
  6. Equipaments de centre
  7. Relació amb les famílies
 4. Avaluació i millora

 

1. Diagnosi

 Per realitzar la diagnosi de la maduresa digital del centre hem de valorar en quin punt ens trobem però també, i no menys important, com hem arribat a aquest punt i amb aquesta informació a la mà poder dissenyar quines són les fites que volem assolir i cap a on volem anar en l'àmbit digital 

Des de l'any 2005 l'institut Nicolau Copèrnic  alberga cicles formatius de la família d'informàtica i comunicacions. Es va començar amb un grup cicle de Grau mitjà  i amb el trasllat  a l'any 2006 dels cicles de Grau Superior de la mateixa família professional que es feien a l'institut de Terrassa, es va completar l'oferta. Des de llavors hem anat creixent en nombre de grups. 

Per una altra banda, des de l'any 2004 estem immersos el el projecte de qualitat i millora contínua. Estem certificats amb ISO des de l'any 2010 i el centre progressa cap a l'excelència educativa. Aquesta forma de treballar ha anat impregnant tota la nostra activitat

Tanmateix, ja fa anys que es va optar perquè l'alumnat d'ESO/BAT no utilitzés llibres de text  i que tota la docència es realitzés amb ordinador, amb el que la 'presència digital' al centre ha estat continuada en tots els àmbits al llarg dels darrers anys

Aquests tres trets característics del centre han fet que afrontem aquesta  tasca de diagnosi amb una bastant assolida visió 'digital'  i amb l'objectiu de fer una revisió més acurada de la nostra forma de treballar , dels nostres punts forts i dels nostres punt febles i a partir d'aquesta informació dissenyar uns objectius i un pla d'activitats adaptat per assolir fites més altes en aquest àmbit 

En aquesta tasca de diagnosi es van dur a terme cinc qüestionaris per poder abastar tots els actors  que hi intervenen:

 • 2 selfies per alumnat. Donat el diferent perfil d'aquest dos grups d'alumnes es va optar per contextualitzar la selfie. Es va realitzar una selfie per l'alumnat de ESO/BAT i una altra per l'alumnat de CCFF. 
 • 2 selfies per professorat. Amb el professorat es va produir una situació semblant. La meitat del claustre del centre és docent  de cicles formatius d'informàtica i per tant la seva formació ja té un perfil altament digital. El professorat d'ESO/BAT també té un perfil digital alt però té una formació de caire diferent
 • Questionari per famílies. Es va elaborar un qüestionari per les famílies i així poder recollir  el seu punt de vista, els seus interessos, les seves necessitats i en quin punt podiem millorar la nostra operativa perquè millorés el seu índex de satisfacció amb la tasca del centre

2. Objectius

Una vegada realitzades les selfies i qüestionaris es va realitzar el buidatge i l'anàlisi dels resultats obtinguts. A partir  de la informació que ens va arribar des dels diferents àmbits es van ...

 1. detectar els punts forts i els punts febles  de la nostra operativa
 2. fer valoracions sobre els punts forts
 3. analitzar els punts febles i es va valorar  si
  1. com a centre, hi podíem intervenir o en canvi, eren parcialment aliens a nosaltres,
  2. podíem millorar-los amb accions que nosaltres poguessim endegar
  3. es podia marcar un nivell de rellevància per cada punt feble
 4. dissenyar objectius separadament per la part d'ESO/BAT i de CCFF.
 5. es van dissenya activitats a realitzar per assolir els objectius  i es van planificar

Finalment, es van fusionar els objectius i les dues planificacions obtingudes per tenir marcada una línia de centre  i una estratègia digital comuna per a tot el centre

Resultat de tot aquest procés es van obtenir 7 objectius de centre

 1. Impulsar espais de trobada per compartir metodologíes
 2. Explotació de la tecnologia
 3. Comunicació entre alumnes
 4. Defensa del projecte utilitzant les TIC
 5. Relació amb l'entorn
 6. Equipaments de centre
 7. Relació amb les famílies

Aquest objectius, les seves activitats, la temporització, els responsables, els recursos, els indicadors i els criteris d'assoliment estan desglossats a l'apartat següent

 

3. Planificació i seguiment. Fitxes d'activitats

Impulsar espais de trobada per compartir metodologíes

Fitxes d'activitat de l'objectiu 1


Explotació de la tecnologia

Fitxes d'activitat de l'objectiu 2


Comunicació entre alumnes

Fitxes d'activitat de l'objectiu 3


Defensa del projecte utilitzant les TIC

 Fitxes d'activitat de l'objectiu 4


Relació amb l'entorn

 Fitxes d'activitat de l'objectiu 5


Equipaments de centre

Fitxes d'activitat de l'objectiu 6


Relació amb les famílies

Fitxes d'activitat de l'objectiu 7


 

 4. Avaluació i millora

Al finalitzar cada curs escolar es valorarà  la realització de les activitats planificades per al curs que finalitza i l'assoliment dels objectius.

Amb aquesta valoració es posarà valor a l'indicador i se'n comprovarà l'assoliment. L'anàlisi posterior anirà orientat a valorar  si l'objectiu ha estat assolit....

 • Si ho ha estat, es valorarà com consolidar-lo
 • Si no ho ha estat, s'establiran les mesures per corregir-ho o millorar-ho
  • Modificant els activitats
  • Modificant les temporitzacions
  • Modificant el propi objectiu si les circumstàncies han canviat o així es marca

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h