INSTRUCCIONS

Poden participar en aquest procés extraordinari d'admissió als cicles formatius de grau mitjà i superior de formació professional les persones que compleixin els requisits d'accés que estableix la normativa corresponent.

Les places que s'ofereixen corresponen exclusivament al nou grup de CFGM Sistemes Microinformàtics i xarxes en horari de tarda

La sol·licitud de preinscripció es formalitza utilitzant el formulari disponible a la pàgina web del Departament d'Educació

Enllaç al document d'inscripció

Més informació

Places disponibles: 27

Llista d'admesos - Llista d'espera

Període de matrícula: 15 i 16 de setembre

Instruccions de matrícula

Presentació i inici de classes: 20 de setembre a les 17:30 h


 

 

 

i es presenta al centre demanat, degudament emplenada i signada, acompanyada de la documentació acreditativa entre el 8 i 10 de setembre ambdòs inclosos

Es pot presentar una sol·licitud per centre demanat i això no implica duplicitat. A la sol·licitud cal indicar el/s cicle/s i torn/s desitjat/s, per ordre de preferència.

Calendari:

 • Publicació de l'oferta: 8 de setembre de 2021
 • Presentació de sol·licituds al centre: del 8 al 10 de setembre de 2021, de 09:00 h a 14:00 h
 • Publicació de la llista d'admesos a cada centre, al tauler d'anuncis corresponent: no més tard del 17 de setembre de 2021

Documentació acreditativa

Juntament amb la sol·licitud i en el termini establert, cal presentar la documentació següent:

Per acreditar l'identitat:

 • L'original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
 • Si l'alumne/a és menor d'edat cal presentar també:
  • L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.

Per acreditar els requisits:

 • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d'accés.
 • Si escau, resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior, segons correspongui, per al curs 2021/22.

Criteris d'assignació de places vacants

Si la demanda és inferior a l'oferta, s'assignen directament.

Només en cas que hi hagi més peticions que places, s'ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:

 • Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s'ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció de grau mitjà o superior, segons correspongui respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació acreditada.
 • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s'atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle/torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal.

Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en el termini indicat pel centre. S'informarà

 

+34 937807517

a8034059@xtec.cat

Adreça

add1
Torrent del Batlle, 10
add2
08225 Terrassa
add3
Barcelona

Horari

contact1
Dilluns - Dijous
contact2
08:00 - 22:00 h
contact1
Divendres
contact2
08:00 - 21:00 h